1. Wat verstaan we onder partijen en voorwaarden?

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • ‘Tom Sweetlove bv’: Tom Sweetlove bv, met zetel te Churchilllaan 280, B-2900 Schoten, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0541-476-071.
  • Koper‘: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Tom Sweetlove bv in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  • ‘Diensten en/of Producten’: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten. Onder diensten moet men de levering van digital marketing, consultancy en opleidingen verstaan. Onder producten valt de levering van e-books, podcasting, opleidingsfilms en dergelijke.

Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing. Tom Sweetlove bv behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van Tom Sweetlove bv en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. Tom Sweetlove bv kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper. Tom Sweetlove bv is bereikbaar via ‘https://www.tomSweetlove.com’

2. Hoe komt de overeenkomst tot stand?

Tom Sweetlove bv besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de aangeboden ‘Diensten en/of Producten’. Deze informatie kan bestaan uit technische beschrijvingen gebaseerd op gegevens van partners en leveranciers en foto’s ter illustratie, maar is hier niet toe beperkt. Dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, smaak, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijving, zoals weergegeven op de website.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper een orderbevestiging is overhandigd nadat de Koper een order heeft geplaatst. In het geval een order via de Website is gedaan, zal de orderbevestiging per e-mail verzonden worden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Tom Sweetlove bv en haar Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Tom Sweetlove bv gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de diensten en/of producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

3. Hoe worden de prijzen uitgedrukt?

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (en desgevallend in andere internationale munteenheden zoals de GBP en USD) en zijn inclusief BTW en andere taksen. In het geval een rechtspersoon als Koper fungeert kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die Tom Sweetlove bv in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Tom Sweetlove bv worden gecorrigeerd. Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

4. Hoe verloopt de betaling?

De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen (tenzij Koper optreedt als rechtspersoon, B2B), maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Koper en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Het is mogelijk dat voor een afbetalingsplan wordt gekozen. In dat laatste geval gelden de specifieke voorwaarden, bepaald door de relevante financiële instelling, en ten laatste kenbaar gemaakt bij aankoop. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen. Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, bepaalt Tom Sweetlove bv een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen. Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer Tom Sweetlove bv na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau die de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Koper komen tevens alle  buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Tom Sweetlove bv, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Tom Sweetlove bv is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

5. Hoe wordt mijn product geleverd?

Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

Bestellingen worden zo snel als materieel mogelijk afgeleverd. Met betrekking tot producten biedt Tom Sweetlove bv u momenteel één manier van levering, namelijk via Bpost. Op deze manier ontvangt u uw bestelling via de postbode/taxipost. Aangekochte producten kunnen tevens door de koper worden afgehaald op het adres van Tom Sweetlove bv. (http://www.bpost.be/site/nl/business/send_post/parcels/ecommerce/index.html)

Het tijdstip van levering of uitvoering van diensten wordt steeds door Tom Sweetlove bv bij benadering medegedeeld en kan dus niet als bindend worden beschouwd, behoudens na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Tom Sweetlove bv.

De dienst ‘beheren van een digitale advertentiecampagne’ kent een looptijd van 30 kalenderdagen beginnende vanaf de dag van betaling van de factuur, tenzij anders is overeengekomen. Deze looptijd wordt stilzwijgend verlengd bij gebreke aan een schriftelijke en ondubbelzinnige opzegging binnen de 8 werkdagen voor het verstrijken van de advertentieperiode.

Tom Sweetlove bv doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Tom Sweetlove bv neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending. Producten die niet meer in stock zijn, kunnen worden besteld. Ingeval van bestelling, dient rekening te worden gehouden met een levertermijn van maximaal 30 dagen na bestelling. Deze maximale leveringstermijn is enkel van toepassing voor verkoop aan consumenten (B2C). Bij verkoop aan rechtspersonen dient men rekening te houden met levertermijnen van enkele maanden. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt Tom Sweetlove bv niet in verzuim. Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, Tom Sweetlove bv daarvan binnen de zeven (7) werkdagen op de hoogte brengen. Alle meldingen over een levering die niet op tijd aangekomen dienen per e-mail te worden aangegeven via info@tomSweetlove.com. Teruggestuurde producten worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun verpakking, accessoires en gebruiksaanwijzing inbegrepen.

Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijd geldt slechts, in zoverre toegelaten door de Wet Marktpraktijken, als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Koper.

6. Opleidingen

Met betrekking tot de inschrijving voor een cursus in het kader van een korte opleiding of lange opleiding van minder dan 5 jaar zijn, zijn volgende specifieke regels van toepassing. De cursist dient het cursusgeld steeds te betalen voor de aanvang van de cursus. De cursist kan deze inschrijving annuleren, op voorwaarde dat de annulering schriftelijk gebeurt, en dit ten laatste 24u vóór aanvang van de cursus. Onder ‘Aanvang van de cursus’ moet het aanvangsuur van de eerste sessie van de cursus worden verstaan.

Tom Sweetlove bv behoudt zich steeds het recht voor een cursus niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt. Aan een ingeschreven cursist wordt in voorkomend geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald, maar deze cursist is niet gerechtigd op schadevergoeding.

Bij een geldige (schriftelijke) annulering is per geannuleerde cursus steeds een administratiekost van 15 EUR verschuldigd. Indien de factuur betreffende deze cursus reeds voldaan is, dan wordt het cursusgeld aan de cursist terugbetaald na aftrek van 15 euro administratiekosten en na aftrek van de eventuele prijs van handboeken. Handboeken die aangekocht werden of deel uitmaakten van de prijs worden door Tom Sweetlove bv niet teruggenomen.

7. Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude: wat zijn de risico’s?

Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, werkt Tom Sweetlove bvba samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers, zijnde Ogone. Betalen kan ook middels de volgende (krediet)kaarten: Visa, Visa Electron, Visa Debit, Visa Delta, MasterCard, American Express, Maestro, en anderen die duidelijk en ondubbelzinnig vermelding krijgen op de website van PayPal. Het online betalen wordt uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending

over het internet (SSL). Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Tom Sweetlove bv zal over een periode van één (1) jaar uw identiteits- en transactiegegevens bewaren in een beveiligde en versleutelde database-omgeving. Tom Sweetlove bv meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen Tom Sweetlove bv worden ingeroepen.

8. Gebreken en klachtindiening

De Koper is steeds verplicht de geleverde diensten en/of producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.

Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan de diensten en/of producten of de levering hiervan, welke uiterlijk waarneembaar zijn voorzover van toepassing, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de diensten en/of producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Tom Sweetlove bv schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Met betrekking tot producten raden wij u aan uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de Koper.

De Koper is niet gerechtigd de diensten en/of producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen of enige andere vorm van genoegdoening te eisen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Tom Sweetlove bv is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de Koper, deze artikelen aan de Koper terug te zenden.

9. Omruiling

De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen de dienst en/of product, zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Producten dewelke die door hun aard niet kunnen worden vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Gedacht kan worden in casu aan CD’s en DVD’s waarvan de zegel is verbroken. ergelijke producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave.

De termijn van 14 kalenderdagen voor de aankoop van diensten begint te lopen zodra de overeenkomst is afgesloten, zijnde de orderbevestiging. Voor de aankoop van producten is dit het moment van fysieke inbezitname door de koper of een derde partij (niet de postorderdienst).

Een eventuele retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Gebruiker, behalve als het product niet conform is. Binnen de termijn, moet de klant het product terugsturen naar Tom Sweetlove bv en een retour document aanvragen via info@tomSweetlove.com. Het teruggestuurd product dient te beschikken over een RMA- nummer (Return Merchandise Authorization), op risico van ter onverrichter zake terugsturing naar de Koper.

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal Tom Sweetlove bv binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Koper aan Tom Sweetlove bv betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze.

Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Koper, voor eigen rekening en risico van de Koper.

Graag apart vermelden op de website, met knop “Herroepingsrecht”, “Verzakingsrecht” of “Omruiling”, zeker indien aanmelding voor het BeCommerce, Unizo of ander label. Bestaande omkadering en opmaak behouden bij de implementatie in de webwinkel. U dient de eerste alinea verplicht op te nemen in de bevestigingsmail, met kader errond. Doet u dit niet, dan heeft de consument maar liefst 3 maanden de tijd om de producten (en andere) terug te sturen, zonder kost.

Te vermelden in e-mail (in “vet” en kader errond):
U heeft, in navolging van de Wet Marktpraktijken (WMPC), 14 kalenderdagen de tijd om uw product terug te sturen. Echter, producten dewelke die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Gedacht kan worden in casu aan CD’s en DVD’s waarvan de zegel is verbroken. Dergelijke producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave. Uw aankoop is bijgevolg definitief.

10. Garantie

Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door Tom Sweetlove bvba geleverde producten een wettelijke garantie. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt dient de Koper Tom Sweetlove bv hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van Tom Sweetlove bv, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Koper.

11. Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van Tom Sweetlove bv wegens een toerekenbare zware of lichte contractuele of extra-contractuele tekortkoming, inclusief iedere tekortkoming in de nakoming van een overeengekomen garantieverplichting, kan niet groter zijn dan de werkelijke waarde van de geleverde producten of diensten (excl BTW). In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Tom Sweetlove bv meer bedragen dan 5000 euro.

Tom Sweetlove bv is enkel aansprakelijk, binnen de bovenstaande grenzen, voor directe schade. De aansprakelijkheid van indirecte schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten, dit is elke vorm van gevolgschade, gederfde winst, materialen of programmatuur van derden enz. Tom Sweetlove bv kan eveneens niet aansprakelijk gehouden worden voor elke schade aan materialen of progammatuur van de Koper ten gevolge van een interventie van Tom Sweetlove bv. Dergelijke interventies gebeuren steeds op risico van de koper.

12. Overmacht

In geval van overmacht is Tom Sweetlove bv niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Tom Sweetlove bv is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

13. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Tom Sweetlove bv. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

14. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen et garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via de Tom Sweetlove bv website.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Tom Sweetlove bv, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.