In deze privacy statement wordt verstaan onder:

  • ‘Tom  Sweetlove’:  Tom  Sweetlove  BV,  met  zetel  te  Churchillaan  280,  B2900  Schoten, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0541476071.
  • ‘Koper’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Tom Sweetlove in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  • ‘Producten’: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.
  • ‘Privacywet’: Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Tom Sweetlove hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Tom Sweetlove zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, nieuwe producten of diensten, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. Tom Sweetlove heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Tom Sweetlove verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Bij een bezoek aan de website van Tom Sweetlove worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Tom Sweetlove bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleindezoals hierboven omschreven.