In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • ‘Tom Sweetlove’: Tom Sweetlove BV, met zetel te Churchillaan 280, B-­‐2900 Schoten, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0541-­‐476-­‐071.
  • ‘Koper’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Tom Sweetlove in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  • ‘Producten’: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.
  • ‘Privacywet’: Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Tom Sweetlove levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Tom Sweetlove behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Tom Sweetlove. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld.

Het Belgisch recht is van toepassing.